Kategorie

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

MEGA SERWIS IT - KOMPUTERY LAPTOPY CZEŚCI SERWIS

Newsletter

Warunki Gwarancji

Z chwilą otrzymania przesyłki należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu – FAKTURA VAT lub PARAGON Z KASY FISKALNEJ wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez MEGA SERWIS IT

1. Niniejsza gwarancja  ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy MEGA SERWIS IT z siedzibą i adresem przy ulicy C. K. Norwida 1,  Bielawa 58-260

2. MEGA SERWIS IT udziela Klientowi gwarancji  na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w specyfikacji gwarancji oraz liczy się od daty zakupu sprzętu.

3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji, uzupełniania ,zmian lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż MEGA SERWIS IT; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami MEGA SERWIS IT i Producenta towaru: w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami MEGA SERWIS IT i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, zalania cieczą,  jakiegokolwiek urazu mechanicznego,wyładowań amosferycznych,  przepieciem zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

4. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez MEGA SERWIS IT oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. MEGA SERWIS IT rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

5. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: klient  sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na własny koszt.

6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, MEGA SERWIS IT stwierdzi, że naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, MEGA SERWIS IT poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez MEGA SERWIS IT kosztów.

7. MEGA SERWIS IT nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

8. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć MEGA SERWIS IT w oryginalnym, fabrycznym  opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiednie zabezpieczenie towaru podczas transportu.

9. Firma nie odpowiada za dane pozostawione w reklamowanym sprzęcie. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego

11. Wszystkie 0ferowane matryce LCD w firmie MEGA SERWIS IT  zgodne są z klasą II normy ISO 13406-2

Norma ISO 13406-2

Norma ISO 13406-2 opisuje standardy w zakresie jakości i ergonomii, jakie powinny spełniać dostępne w sprzedaży produkty. Dotyczy ona głównie paneli LCD i jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia jednolitej dla wszystkich producentów metody pomiaru i oceny niektórych parametrów i właściwości monitorów ciekłokrystalicznych. Norma ta obowiązuje od 2001 roku.

Najważniejsze kwestie, które reguluje norma ISO 13406-2 to:

- Jasność wyświetlacza,
- Kontrast,
- Odbicia,
- Reprodukcja kolorów,
- Jednolitość podświetlenia i odwzorowania kolorów,
- Analiza czcionek,
- Migotanie obrazu,
- Martwe piksele,
- Klasyfikacja kąta widzenia.

 

Obraz wyświetlany na monitorze LCD składa się setek tysięcy pikseli - pojedynczych punktów, które można wyświetlić na ekranie i które tworzą obraz.

piksel
Piksel
subpiksel
Subpiksel

 

Dodatkowo każdy piksel składa się z trzech mniejszych elementów - subpikseli. Przeciętny monitor 17 calowy posiada ekran o rozdzielczości 1280 na 1024px, czyli ma prawie 2 miliony pikseli. W procesie produkcyjnym, na skutek zanieczyszczeń lub niewystarczającej precyzji, niektóre piksele lub ich składowe mogą ulec trwałemu uszkodzeniu, włączając się lub wyłączając na stałe. To właśnie one widoczne są na ekranie w postaci jasnych lub ciemnych punktów. Norma ISO 13406-2 definiuje zarówno rodzaj wadliwych pikseli, ich liczbę oraz zagęszczenie.

Rodzaj wad pikseli

Wyróżnia się 3 rodzaje wad pikseli:

Wada typu 1 - piksel jest całkowicie ciemny (wyłączony),
Wada typu 2 - piksel jest całkowicie jasny (włączony),
Wada typu 3 - jeden z subpikseli (czerwony, zielony lub niebieski) jest stale włączony (świeci swoim kolorem) lub ciemny (wygaszony).

błąd piksela typu 1
Wada typu 1
błąd piksela typu 2
Wada typu 2

 

błąd piksela typu 3
Wada typu 3
błąd piksela typu 3
Wada typu 3

 

Norma definiuje także dopuszczalna liczbę i rodzaj wad w klastrze - obszarze ekranu o wymiarach 5 x 5 pikseli.

Rodzaje wad klastra

Wyróżnia się następujące rodzaje wad klastra pikseli:

Wada typu 1 lub 2: całkowicie jasne lub ciemne piksele w obrębie klastra,
Wada typu 3: wadliwe subpiksele (czerwone, zielone lub niebieskie) trwale święcące lub wygaszone.

błąd klastra typu 1
Wada typu 1
błąd klastra typu 1
Wada typu 2
błąd klastra typu 3
Wada typu 3
błąd klastra typu 3
Wada typu 3

 

Klasy

No tak, dużo się już wyjaśniło, ale ciągle nie jest jasne jak to wszystko ma się do poziomu jakości, którą rzekomo prezentuje dany monitor. Do tego celu służą właśnie klasy, jakie wyznacza norma. Za ich pomocą, bez zbędnego wgłębiania się w szczegóły czy operowania niepotrzebnymi liczbami, producent mówi nam jak dobrze (lub nie) prezentuje się panel. Oczywiście pod względem wad pikseli. Klasa wyznacza granice ilościowe i jakościowe defektów matrycy. Aby mogła być swobodnie stosowana (dla panelów o dowolnej wielkości) limity podawane są w przeliczeniu na milion pikseli.

 

Klasa panela Liczba błędów na 1 milionów pikseli
Typ 1 Typ 2 Typ 3
I 0 0 0
II 2 2 5
III 5 15 50
IV 50 150 500
Tabela 1. Klasy matrycy - liczba i rodzaj wad na milion pikseli

 

 

                                      Jeżeli błędy występują obok siebie w obszarze 5 na 5 pikseli to obowiązująca jest dodatkowa norma:

                                        Klaster jest to obszar 5 na 5 pikseli.

Klasa panela Dopuszczalna liczba błędów w klastrze
Typ 1 lub 2 Typ 3
I 0 0
II 0 2
III 0 5
IV 5 50
Tabela 2. Klasy matrycy - liczba i rodzaj wad w klastrze na milion pikseli

 

Co więcej, liczbę dopuszczalnych wad pikseli można obliczyć za pomocą wzoru:

Liczba błędów = liczba pikseli rozdzielczości fizycznej / 1 000 000 x liczba wad pikseli danego typu*

* dopuszczana w ramach klasy, do której zakwalifikowano panel

Badanie matrycy na obecność wad pikseli

Według normy, do prawidłowego pomiaru muszą być spełnione następujące warunki:

Czas nagrzewania testowanego monitora: min. 60 minut,
Temperatura otoczenia: -5 do +25 stopni C,>br />Względna wilgotność powietrza 40-70%,
Test musi być przeprowadzony w zaciemnionym pomieszczeniu.

 

 

MEGA SERWIS IT

UL. NORWIDA 1

58-260 BIELAWA

serwis@komputery24h.eu